Condicions d'Enviaments

Condicions d'enviament:
L'enviament està disponible a tot Espanya i Portugal. Els terminis de lliurament i les despeses d'enviament s'especifiquen a la taula inferior.
En el moment en què la comanda surti del nostre magatzem, se us enviarà a l'Usuari mitjançant e-mail i/o whatsapp del número de seguiment de la vostra comanda.
El termini de lliurament de la comanda és de 24-72 hores LABORALS.

Condicions
FielHogar només envia els seus productes a tot Espanya i Portugal. No serà possible realitzar el procés de compra a través del Lloc Web a destinacions diferents de les indicades.
La compra de productes al Lloc Web està subjecta al pagament de despeses d'enviament de 4,99 €.


Possibles demores
FielHogar no es pot fer responsable de la demora en el lliurament de les comandes per causes no imputables directament a FielHogar, casos fortuïts o de força major.

El lliurament de les comandes es farà al domicili de lliurament designat lliurement per l'Usuari. FielHogar no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades per l'Usuari a aquest efecte, així com en el supòsit que el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a FielHogar, tal com l'absència del destinatari a l'adreça de lliurament o adreça de lliurament incorrecte.

En cas d'absència del destinatari i sempre que sigui possible, es deixarà nota de pas amb la informació necessària per acordar un nou lliurament al domicili del destinatari o les indicacions necessàries perquè aquest hagi de recollir el producte a un lloc determinat. S'aconsella a l'usuari introduir correctament el telèfon mòbil per poder rebre avisos del seu enviament mitjançant SMS així com per a un possible contacte telefònic per part del transportista. En tot cas, transcorreguts 15 dies des de l'últim intent de lliurament sense que la comanda s'hagi pogut lliurar, aquesta serà retornada a origen i es procedirà a resoldre el contracte.

Estat dels productes
És de compliment obligat per part de l'usuari comprador la deguda inspecció dels productes lliurats per part de la companyia de transport, informant a l'albarà d'agència o conforme de lliurament de qualsevol anomalia detectada – manca d'embalums, bonys trencats, bonys oberts, manca d'albarà de lliurament, etc…

A més, cal notificar al departament comercial de FielHogar de la incidència transcorreguda com a màxim 12 hores després del lliurament dels productes . FielHogar no es farà càrrec de cap tipus de reposició sense el compliment degut d'aquestes condicions. MIRAR APARTAT INFERIOR SOBRE LES PAUTES A SEGUIR EN INCIDÈNCIES EN EL TRANSPORT

S'entendrà per vàlida i amb poder suficient la signatura estampada en qualsevol acord de lliurament de productes, sempre que els productes siguin acceptats i no rebutjats en el termini especificat anteriorment.

Els productes, atès que responen a qualitat determinada i coneguda en el trànsit mercantil, s'entendran acceptats pel comprador com a conformes, quant a quantitats i qualitats, si en un termini de 24 hores, comptadors des del lliurament, no manifesten expressament allò contrari.

Aquesta clàusula és de compliment obligatori i FielHogar no admetrà; cap reclamació sobre quantitat o qualitat transcorregut aquest termini llevat de les especificades a l'apartat de “Devolucions”, ni quedarà obligada a això.
FielHogar garanteix la qualitat i el bon estat dels productes que serveix. En cas de defectes d'elaboració o vicis ocults no detectats pel nostre departament de control de qualitat, l'obligació de FielHogar es limita a les condicions estipulades a l'apartat de “Devolucions” ia la substitució dels productes supeditada a l'exclusivitat de les nostres col·leccions prioritzant aquesta substitució per altres d'idèntics i si no n'hi ha per altres d'idèntiques característiques consensuant sempre la substitució amb el client.

Despeses d'enviament.

Les despeses d'enviament (exceptuant el cas d'enviament gratuït per a totes les compres superiors a 150€) es detallaran al llarg del procés de compra i el comprador tindrà la possibilitat de revisar aquests costos durant i abans de finalitzar la compra. Els terminis de lliurament són de 6€.

Les despeses d'enviament que us apareixeran durant el procés de compra inclouen a més del transport dels productes, l'assegurança bàsica, així com l'IVA.

PAUTES A SEGUIR EN INCIDÈNCIES EN EL TRANSPORT

Un dels objectius de FielHogar ha estat sempre prestar el millor servei a tots els seus clients, tant pels productes com pel tracte ofert i sobretot ens interessa el grau de satisfacció del client respecte al servei prestat.
És important que quan es rebin els bonys es tinguin en compte els punts següents:

1. Confirmeu que el nombre d'embalums que rep coincideixi amb l'indicat per l'agència o el transport.
2. Comprovació que els bonys que li lliurin li corresponguin.
3. Comprovació que els bonys que rebeu estiguin en perfecte estat.
4. Si observeu qualsevol anomalia a l'embalum que us lliuren, ho heu d'anotar en el paper de l'agència, o bé no accepteu l'embalum deixant constància en el conformi.
5. Si NO la podeu comprovar, feu constar al justificant que signi al transportista el text “ PENDENT DE REVISAR ” reservant-se el dret de reclamar en el termini d'1 dia (24 hores) excepte en danys visibles/evidents en el moment de la recepció .

El full de l'agència que firmeu és el comprovant de tot. Si l'embalum té un cop i no l'han deixat anotat, l'agència NO se'n fa responsable. FielHogar farà tot el que pugui per solucionar-ho sempre que sigui possible.

Qualsevol incidència que tingueu, comuniqueu-ho a temps, ja que FielHogar, només disposa de 12 hores per poder realitzar la reclamació del lliurament que s'ha signat com a correcta, no sent així, passat aquest termini estipulat, no podrem realitzar aquesta reclamació. Podeu trucar si voleu al número de telèfon directe 973 308 506 o whatsapp 622 840 990 de dilluns a divendres laborals de 9.00 a 17.00.

COM PROCEDEIX FELLAR?
En el moment que s'ha produït una incidència amb el transport, ens ha de comunicar per telèfon: 973 308 506 o bé passant-nos un mail immediatament a l'e-mail info@fielhogar.es donant-nos la major informació necessària, per poder-ho solucionar .

En el moment que l'agència ens verifica la incidència, FielHogar enviarà novament la mercaderia sense càrrec segons les condicions estipulades.